Notice Undefined variable: ub in: /include/class/Application_User.class.php on line 507 - dadodesign.pl
Notice Undefined variable: ub in: /include/class/Application_User.class.php on line 519 - dadodesign.pl
Regulamin | Dado DESIGN | Tworzymy trendy

§1. Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy dadodesign.pl

1.  Sklep internetowy dadodesign.pl prowadzony jest przez INTAR TOOLS Rozdejczer Spółka Jawna z siedzibą w Parolach 57A (05-831 Młochów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064500 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5210003007, Regon 010391814.
2.  Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.
3.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4.  W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego dadodesign.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.
5.  Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez sklep internetowy dadodesign.pl należy wysyłać na adres e-mail: sklep@dadodesign.pl.

§2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

1.  Sklep internetowy dadodesign.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów (fotele, krzesła, stoły, lampy, dekoracje, dodatki) za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu www.dadodesign.pl
2.  Podstawowym warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego dadodesign.pl jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych:  
a)  Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b)  Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies,
c)  minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
3.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego dadodesign.pl jest dokonanie rejestracji.
4.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu internetowego dadodesign.pl.
5.  Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do sklepu internetowego dadodesign.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

§3. Zasady składania zamówienia

1.  Sklep internetowy dadodesign.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis internetowy www.dadodesign.pl 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
2.  Klient, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się do sklepu internetowego dadodesign.pl składa zamówienie poprzez wybór towaru i jego parametrów, postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.  Wybór zamawianych przez Klienta towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.  Zakupy w sklepie internetowym dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
5.  Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać:
a)  rodzaj i ilość zamawianego towaru,
b)  dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności pełne dane adresowe i kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail,
c)  wybrany sposób płatności,
d)  wybrany sposób dostarczenia towaru.
6.  W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybór sposobu płatności oraz naciśnięcie przycisku "Wyślij zamówienie".
7.  Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8.  Sklep internetowy dadodesign.pl  potwierdza zamówienie złożone przez Klienta  poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu sklep@dadodesign.pl, zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia.
9.  W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez fax lub e-mail, podany w serwisie internetowym www.dadodesign.pl.
Sklep internetowy dadodesign.pl  potwierdza zamówienie złożone przez Klienta w sposób określony w ust. 8.
10.  Dokonanie przez sklep internetowy dadodesign.pl potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 i 9, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie. Sklep internetowy dadodesign.pl potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku zawarcie umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówienia.
Przy każdorazowym zamówieniu Klient informowany będzie o całkowitym koszcie zamówienia zawierającym wszystkie dodatkowe koszty w tym zakresie a także najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego dadodesign.pl Klient poinformowany będzie w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z ustawa o prawach konsumenta;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;

§4. Realizacja zamówienia

1.   Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez sklep internetowy dadodesign.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
W przypadku zakupu towaru na zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu / zaksięgowaniu 30% zaliczki liczonej od końcowej wartości zamówienia.
2.   Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie w dni robocze (pn-pt), w godzinach 10-18.
3.   Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie sklepu internetowego dadodesign.pl w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
4.   Sklep internetowy dadodesign.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
a)  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dadodesign.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego dadodesign.pl.
5.  Klient sklepu internetowego dadodesign.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku niedostępności danego towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.
6.   W każdym przypadku, gdy sklep internetowy dadodesign.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu takiej płatności.
7.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl usługami, sklep internetowy dadodesign.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
8.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)  korzystania ze sklepu internetowego dadodesign.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.,
e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego dadodesign.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)  korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§5. Ceny i warunki zapłaty

1.  Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym dadodesign.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.  Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Koszty dostawy  podane są w każdym formularzu zamówienia.
Klient powinien zaznaczyć je przed wysłaniem formularza zamówienia do sklepu internetowego dadodesign.pl.
3.  Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4.  Zmiana ceny towaru i przesyłek nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego dadodesign.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym www.dadodesign.pl.
5.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Paragon lub faktura VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem.

§6. Płatności

1.  Cenę za zamówione towary Klient może uiścić :
a)  poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego dadodesign.pl w  Banku Handlowym S.A o numerze 64 1030 1508 0000 0008 0031 9145,
b)  za pośrednictwem szybkich płatności – obsługiwanych przez PayU.pl,
c)  gotówką – kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem, maksymalna kwota pobrania wynosi 2000,00 zł brutto,
d)  gotówką, w przypadku odbioru osobistego.
2.  Sklep internetowy dadodesign.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
a)  opłat bankowych za dokonanie przelewu,
b)  opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.
3.  Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez PayU.pl (serwis internetowy http://payu.pl/). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy (PayU S.A.).

§7. Dostawa

1.  Towary zamówione w sklepie internetowym dadodesign.pl wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie woli wysyłki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, przed złożeniem zamówienia  wymagany jest  kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego dadodesign.pl.
2.  Zamówione przez Klienta towary dostarczane są przesyłką kurierską. Klient poinformowany będzie o wszystkich dostępnych metodach dostawy.
3.  Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.dadodesign.pl/ pod pozycją „Wysyłka/Odbiór”.
4.  Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona w całkowitej kwocie zamówienia.
5.  Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na paragonie lub fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy dadodesign.pl.
6.  Termin realizacji zamówienia wynosi od 8 dni do 120 dni.
7.  W przypadku otrzymania przez sklep internetowy dadodesign.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego dadodesign.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta zostaje obciążony Klient.

§8. Reklamacje

1. Sklep internetowy dadodesign.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy dadodesign.pl, przesyłając wiadomość e-mail na adres salon@dadodesign.pl wraz z dołączonym zdjęciem uszkodzenia.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sklep internetowy dadodesign.pl jest dostarczenie  przez Klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji pocztą na adres:
INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.
Parole 57A
05-831 Młochów
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
4. Opis reklamacji powinien zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
c) nazwę, ilość, towarów, które są reklamowane,
d) powód reklamacji,
e) wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem rachunku bankowego klienta,
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
6. Z tytułu rękojmi za wady Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady jak również złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
7. Towary sprzedawane przez sklep internetowy dadodesign.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
8. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient składa reklamację bezpośrednio do gwaranta (producenta lub dystrybutora), przy czym może to zrobić za pośrednictwem sklepu  internetowego dadodesign.pl,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.
Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
W terminach określonych powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w uzgodniony sposób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, sms lub telefonicznie).
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, za wyjątkiem następujących sytuacji: sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu; jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

§9.  Zwroty zakupionych towarów i prawo odstąpienia

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 1 i 2 poniżej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie oraz zakupiony towar należy wysłać na poniższy adres:
INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.
Parole 57A
05-831 Młochów
Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. O ile to możliwe, towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
5. Sklep internetowy dadodesign.pl nie odbiera zwrotów/reklamacji wysłanych „za pobraniem”.
6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania).
7. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony przez sklep internetowy dadodesign.pl zwróci konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep internetowy dadodesign.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego dadodesign.pl w związku z dokonywanymi zakupami jest właściciel sklepu - INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J. z siedzibą w Parolach 57A (05-831 Młochów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064500 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5210003007, Regon 010391814.
2. Dane klientów sklepu internetowego będą wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
Nie będą one udostępniane żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyjątkiem firmy kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia nabytego towaru Kupującemu oraz będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.                                                             
3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania, uzupełnienia i usunięcia. Dane te są przekazywane dobrowolnie.

§11. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach sklepu internetowego dadodesign.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Sklep internetowy dadodesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy dadodesign.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.dadodesign.pl/
w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J. a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J. a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INTAR TOOLS Rozdejczer Sp. J.
Klient ma już również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Klient uprawniony jest również do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7. Sklep internetowy dadodesign.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn (takich jak zmiana profilu działalności, zmiana zakresu usług, zmiana firmy i danych adresowych, zmiana formy prawnej oraz zmiany techniczne, celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów). Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez klienta.
O zmianie regulaminu sklep internetowy dadodesign.pl zawiadomi Klientów posiadających rejestrację, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy dadodesign.pl przed zmianą Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy dadodesign.pl zamówienia.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2012 r.

 

Zapytanie ze strony Dado